Geven Geeft Vreugde  
line decor
        Mensen helpen meer te investeren in Gods koninkrijk door maximaal gebruik te maken van, aan geven verbonden, belastingvoordelen
line decor
 
 
 
 

 
 
Uitgangspunten van waaruit gewerkt wordt:

Geven geeft vreugde.

Doelbewust Geven Financieel Advies is opgericht vanuit het verlangen van Arend Jan Zwart om een navolger van Jezus te zijn. Het is zijn overtuiging dat geven veel voeldoening geeft. Het is immers beter te geven dat te ontvangen. Geven kan blijmoedig en ongedwongen gedaan worden. Geven geeft vreugde bij gever en ontvanger.

Vermogen is gekregen en geeft verantwoordelijkheid.

Een mens heeft niets dan dat wat hij zelf eerst ontvangen heeft. Het hebben van een vermogen leidt tot verantwoordelijkheid. Deze gedachte is gebaseerd op het rentmeestersschap. Het is vanuit die verantwoordelijkheid goed om ook het vermogen te betrekken in de vraag: ”Hoeveel kan en wil ik geven?” Naar de mening van Arend Jan Zwart kunnen mensen vaak veel meer geven dan ze al doen.

Stilstaan bij de invloed van belastingen.

Het is in deze complexe maatschappij, waarbij er een groot verschil is tussen netto en bruto, goed om over de invloed van financieel gedrag op belastingheffing na te denken. Op dit gebied heeft Arend Jan Zwart door zijn studie en ervaring in de loop der jaren veel deskundigheid opgebouwd. Het is zijn verlangen om met zijn kennis mensen te helpen om zoveel te geven dat maximaal gebruik wordt gemaakt van belastingvoordelen.

Wat is het doel van de belastingbesparing?

Het is de intentie om de belastingbesparing in principe aan te wenden voor een hogere schenking aan het goede doel. In sommige situaties kan, hoe gek dit ook mag klinken, geven echter ook leiden tot de noodzakelijke aanvulling van het eigen inkomen. Wilt u meer weten over deze specifieke situatie klik dan hier.

Vermogen in relatie tot geven.

Naast inkomen is vermogen ook een bron die kan worden ingezet om giften te geven. Veel mensen relateren hun giften aan hun inkomen. Vaak geeft men een percentage van de inkomsten, bijvoorbeeld 10%. Uitgangspunt van Doelbewust Geven Financieel Advies is dat bij het bepalen van de hoeveelheid giften die gedaan kunnen worden niet alleen naar het inkomen gekeken wordt maar vooral ook naar het vermogen. Wanneer vermogen wordt gezien als een potentiële giftenbron zijn er veel meer mogelijkheden om te schenken. Netto vermogen dat wordt gebruik om te schenken kan leiden tot een bruto aftrek post, door dit effect kan in feite veel meer worden weggegeven dan er aan vermogen aanwezig is. Het zogenaamde “geefvermogen” of de “geefcapaciteit” van iemand die onder de inkomstenbelasting valt is door het verschil tussen netto en bruto dus groter dan zijn feitelijke vermogen. Doelbewust Geven Financieel Advies berekent graag uw persoonlijke “geefvermogen” of “geefcapaciteit” voor u.

Effect van belasting.

De vermindering van de inkomstenbelasting, die ontstaat als u aftrekbare giften geeft, kan een grote vermenigvuldigingsfactor op uw mogelijke giften zijn. Giften zijn, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een onbeperkte aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In een aantal voorbeelden is uitgewerkt wat in een bepaalde situatie het effect van de belasting op de mogelijke giften is.
Wilt u de voorbeelden lezen klik dan hier. Uit de voorbeelden blijkt dat vaak veel meer kan worden weggeven dan er aan vermogen beschikbaar is. Dus ook wanneer men nog lang geen miljonair is maar bijvoorbeeld 18.000 euro aan spaartegoeden heeft kan het weggeven van een deel hiervan al tot aanzienlijke effecten in de belastingheffing leiden en tot vreugde bij de goede doelen waar het aan besteed wordt.

Effecten op toeslagen.

Naast het belasting voordeel zijn nog andere voordelen te behalen door het doen van giften. Door de giften aftrek wordt uw onzuiver inkomen lager. Dit inkomen is bepalend voor de te betalen belasting maar ook voor het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvang toeslag. Al deze toeslagen kunnen dus hoger uitvallen door de extra giften.

Visie op geconcentreerd geven

Voorkom versnippering van uw giften maar concentreer u bewust op een beperkt aantal doelen. Het is inderdaad waar dat vele kleintjes een grote maken. Aan iedere gift zijn echter ook kosten verbonden, bij het regelmatig geven van kleine bedragen zijn deze kosten naar verhouding groter. Versnippering van de giften leidt ook tot een steeds groter wordende hoeveelheid te ontvangen post. Het is bevredigender voor gever en ontvanger om actiever betrokken te zijn. Concentratie op een aantal goede doelen die echt uw hart hebben geeft u de mogelijkheid om gericht hiermee bezig te zijn door geven, voorbede doen, eventueel schrijven bijvoorbeeld naar gevangenen elders en het lezen van de ontvangen informatie. Er zijn ook organisaties waarbij het minder gaat om het bedrag dat u geeft en meer om het aantal mensen dat ze in hun achterban hebben. Bij dergelijke organisaties is het nuttig om ze wel, ook met een relatief klein bedrag per jaar, te ondersteunen. Denk hierbij aan omroepen, patiënten verenigingen en in mindere mate aan politieke partijen.

Verhouding tussen advieskosten en gift bedrag.

Alleen schenkingen met een termijn van minimaal 5 jaar zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomsten belasting. De adviezen van Doelbewust Geven Financieel Advies hebben daarom betrekking op een periode die normaliter 5 jaar is. Zoals uit de voorbeelden blijkt is de belastingbesparing in die periode al snel aanzienlijk. Door de beperkte hoeveelheid uren die nodig is voor een gericht advies en het relatief lage tarief dat per uur voor de advisering in rekening wordt gebracht zullen de advieskosten in een zeer redelijke verhouding ten opzichte van de belastingbesparing staan. Klik hier voor de tarieven.